Dagplejepædagogen

Hvorfor Dagplejepædagog?

Dagplejepædagogen er tilknyttet en gruppe dagplejere.

I område Vest er hver dagplejepædagog tilknyttet 12 -14 dagplejere og deres legestuer.

Dagplejepædagogen er tovholder ved kontaktmøder i dagplejen - møder hvor den endelige opstart aftales og hvor dagplejer og dagplejepædagog fortæller forældre om dagtilbuddet "Dagplejen".

Dagplejepædagogen er vejleder/rådgiver og sparringspartner for dagplejerne og forældrene i den gruppe hun er tilknyttet. Hun drøfter børnenes trivsel og udvikling med forældre og dagplejere og planlægger sammen med begge parter, hvordan barnet støttes bedst muligt i sin udvikling.

Både forældre og dagplejere inddrages i dagplejepædagogens faglige observationer med hensyn til børnenes trivsel, udvikling og læring.

Dagplejepædagogen står til rådighed for samtaler med forældrene omkring børnenes trivsel og udvikling.

Dagplejepædagogen støtter dagplejer i, at arbejde med nærvær, anderkendelse og individuel omsorg til det enkelte barn.

Dagplejepædagogen er sparringspartner omkring dagplejers praksis - dvs. hun sammen med dagplejerne kigger på, og analyserer den praksis, der finder sted, både i det enkelte dagplejehjem, og i legestuerne. Hun arbejder sammen med dagplejerne, for at sikre og udvikle de mest optimale trivsels- og læringsmiljøer for børnene.

Dagplejepædagogen er sparringspartner for dagplejerne ved udarbejdelse af legestueplanerne, der tager udgangspunkt i Den Pædagogiske Læreplan, i børnefællesskabet og i det enkelte barns kompetencer og udviklingstrin.

Dagplejepædagogen er tovholder i legestuerne for arbejdet med TOPI (Tidlig opsporing og indsats)

Hun er observatør og dialog partner i arbejdet med FCCERS ( redskab til udvikling og kvalitetsmåling af egen praksis),

Hun er vejleder i dagplejers arbejde med Didaktisk 3 trins model (redskab til analyse og udvikling af praksis)

Dagplejepædagogen har samtidig en sikkerheds- og kontrolfunktion omkring dagplejehjemmene, - dette for at sikre både børn og dagplejere.

Dagplejepædagogen er ansvarlig for at udarbejde materiale til Fokusgruppemøder, hvis et barn fra hendes område har brug for andre faggruppers input. - eksempelvis Talehørekonsulent, Fysioterapeut, Psykolog og Sundhedsplejerske.

Dagplejepædagogen er ansvarlig for at udarbejde Statusudtalelser på børn, hvis der anmodes om det fra anden side ( eksempelvis fra Statsamtet - fra Socialrådgiver eller lign.)

Derudover har dagplejepædagogen til opgave at koordinere børnenes gæstepasning ved dagplejers sygdom, fridage/ferie og deltagelse i kurser.